Политика за личните данни

Политика за личните данни

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: Атиа принт ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 121529367
Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Г.М. Димитров 54, ет.1
Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Г.М. Димитров 54, ет.1
Телефон: 02 971 44 54
E-mail: info@atiaprint.bg

Атиа принт ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Чл. 1. Атиа принт ООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни на основанията изброени в чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Конкретно, информирано, свободно и изрично съгласие дадено от Вас;
 • Изпълнение на задълженията на Атиа принт ООД по договор с Вас;
 • Спазване на задължение, произтичащо за Атиа принт ООД по силата на нормативен акт. Например предоставяне на информация необходима за дейността на Национална агенция за приходите или Министерство на вътрешните работи;
 • Изпълнение на задача от обществен интерес;
 • За защита на легитимните интереси на Атиа принт ООД или на трети лица. Например за установяване основателността на гаранционното обслужванe или разрешаване на възникнали спорове.

Чл. 2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни от страна на Атиа принт ООД.

1) Атиа принт ООД събира и обработва личните данни, които Вие му предоставяте, за целите на изпълнение на договорните си задължения към вас, също и за:

 • Осчетоводяване;
 • Изготвяне на статистика;
 • Защита на информационната сигурност;
 • Разрешаване на възникнали правни спорове;
 • Предоставяне на информационен бюлетин;

2) Атиа принт ООД обработва Вашите лични данни съгласно:

 • Добрите търговски практики и приложимите нормативни актове на Република България и Европейския съюз;
 • Постигането на ясно и точно определен кръг от цели;
 • Минимума от събиране и обработка на данни, необходим за постигане на горепосочените цели;
 • Технологичното време необходимо за постигане на горепосочените цели;
 • Принципа за точност и актуалност на данните;
 • Необходимостта от цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

Чл. 3. Видове данни, които Атиа принт ООД събира, обработва и съхранява и процедурите за това:

1) Процедури за събиране и обработка:

 • Изпращане на запитване от формата ни за контакти – дава възможност за легитимация на клиента пред Атиа принт ООД, във връзка с предоставяне на различни услуги, включително и упражняване на права свързани с личните му данни;
 • Обработка на поръчка – целта на тази операция е приемане на поръчка, уточняване на параметрите на сделка между Атиа принт ООД и Вас, и доставка. Поръчките се правят през сайтовете, електронната поща или телефоните за връзка на Атиа принт ООД;

2) Видове обработвани данни:

 • Ваши индивидуализиращи данни: Име, ЕГН, Адрес, Електронна поща и IP адрес – за да може да бъдете индивидуализирани като страна по договор с Атиа принт ООД и да бъде изпълнено дължимото към вас;

3) Атиа принт ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • Разкриват расов или етнически произход;
 • Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

4) Атиа принт ООД не използва автоматизирано обработване, включително профилиране на събираните лични данни.

Чл. 4. Срок за съхранение на личните Ви данни.

1) Атиа принт ООД съхранява Вашите лични данни в продължение на 30 дни след получаването на запитване. След изтичането на този срок, Атиа принт ООД, в качеството си на администратор полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши лични данни, без ненужно забавяне.

2) Атиа принт ООД Ви уведомява, в случай, че е необходимо удължаване на срока за съхранение на данните, с оглед изпълнение на договора с вас, изпълнение на законови задължения или защита на легитимни интереси на Атиа принт ООД.

Чл. 5. Хипотези, при които Атиа принт ООД предава личните ви данни на трети лица.

1) Необходимост от транспортни услуги – в такъв случай Атиа принт ООД предоставя на куриерската фирма ангажирана с доставката на поръчаната от Вас стока, данните необходими за навременна и адекватна доставка. В такъв случай доставчикът се явява обработващ лични данни спрямо администратора Атиа принт ООД.

2) Нормативен акт задължава Атиа принт ООД да предаде лични данни (най-често в съдействие на надлежно упълномощени държавни органи).

3) Посоченият кръг от лица, на които Атиа принт ООД предоставя ваши лични данни в определени хипотези, спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на лични данни.

Чл. 6. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

1) Право на достъп

 • Вие имате право да изискате и получите от Атиа принт ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас;
 • Вие имате право да получите достъп до цялата информация свързана със събирането, обработването или съхранението на ваши лични данни от страна на Атиа принт ООД, включително и самите данни;
 • При поискване Атиа принт ООД Ви предоставя горепосочената информация в електронна или друга подходяща форма;
 • Предоставянето на достъпа до данните е безплатно, но Атиа принт ООД си запазва правото да наложи такса за администриране, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията.

2) Право на коригиране или попълване. Вие имате право да поискате от Атиа принт ООД да:

 • Коригира неточности в лични данни свързани с Вас;
 • Да попълни непълноти в лични данни свързани с Вас.

3) Право на изтриване

а) Вие имате правото да поискате от Атиа принт ООД да изтрие свързаните с Вас лични данни, а Атиа принт ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие сте оттеглили своето съгласие, върху което се е основало обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразявате срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

б) Атиа принт ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • С цел спазване на правно задължение, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Атиа принт ООД или за изпълнението на задача от обществен интерес;
 • С цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4) Право на възражение. Вие може да възразите по всяко време срещу обработването на ваши лични данни от страна на Атиа принт ООД, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

5) Право на преносимост. В случай, че Атиа принт ООД обработва ваши лични данни въз основа на ваше съгласие или поради необходимост при изпълнение по договор с вас, вие може да поискате от Атиа принт ООД да:

 • Ви предостави Вашите лични данни в четим формат;
 • Предостави вашите лични данни на друг администратор, ако това е технически възможно.

6) Упражняване на правата свързани със събирането, обработката и съхранението на лични данни.

 • Атиа принт ООД осигурява възможност за отправяне на горепосочените искания, чрез изпращане на заявление в свободен текст до info@atiaprint.bg.

Чл. 7. Задължения на Атиа принт ООД при нарушение на сигурността на личните ви данни.

1) Ако Атиа принт ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

2) Атиа принт ООД се освобождава от задължението да Ви уведоми, ако:

 • Са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • Са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Ако установите нарушения при събирането, обработката или съхранението на ваши лични данни, препоръчваме да се свържете с компетентния надзорен орган, за когото предоставяме следната информация:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg