Европейски проект

Проект и главна цел: ………………………

Европейски проект

 

Атиа Принт ООД започва изпълнението напроект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по процедура BG16RFOP002-2.073, “ Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 23 юни 2020г. между Атиа Принт ООД и Министерство на икономиката, се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-0038-C01 за изпълнение на проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия, за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общата стойност на проекта възлиза на 10 000лв, като 100% от средствата са безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат използвани за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Очакваният резултат от изпълнението на проекта е продължаване на дейността на компанията и справяне с негативния ефект от пандемията COVID-19.

www.eufunds.bg

Проект 
№ BG16RFOP002-2.073-0038-C01, „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Атиа Принт ООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.