Атиа Принт ООД започва изпълнението на проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по процедура BG16RFOP002-2.083, “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На 18 ноември 2020г. Атиа Принт ООД получи ваучер тип 2, група 2 с номинална стойност 20 000,00 лв. и срок на валидност 4 месеца за изпълнение на проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“.

Основната цел на проекта е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения.

Общата стойност на проекта възлиза на 20 000лв, като 100% от средствата са безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат използвани за добавяне на модули към използваната в предприятието ERP система, като услугата попада в група 2 – ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси. Очакваният резултат от проекта е внедреното софтуерно решение да доведе до оптимизиране и по-добро проследяване на производствените процеси в Атиа Принт ООД.

www.eufunds.bg

Проект  № BG16RFOP002-2.083-0236, „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Атиа Принт ООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.