Атиа Принт ООД започва изпълнението на проект „Подкрепа за прехода

eu

Атиа Принт ООД започва изпълнението на проект „Подкрепа за прехода

На 28 юни 2024г. между Атиа Принт ООД и Министерство на иновациите и растежа се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.008-0348-C01 за изпълнение на проект „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“.

Основната цел на проекта е въвеждане на кръгови модели за по-добро използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността на Атиа Принт ООД. Целта ще бъде постигната с изпълнението на следните специфични цели:

  1. Намаляване на ресурсния отпечатък чрез внедряване на технология за рязане, позволяваща генерирането на по-малко количество производствени отпадъци.
  2. Ограничаване на употребата на пластмасови продукти чрез внедряване в производствената дейност на технология, позволяваща намаляване на количеството използвана пластмаса като суровина и, съответно, насърчаваща производството на повече продукти от хартия за сметка на продукти със съдържание на пластмаса (PVC, винил и др.).
  3. Повишаване на енергийната ефективност на произвежданите продукти чрез внедряване на технология, позволяваща производството на светлоотразителни продукти, които не се нуждаят от осветяване при употребата им и които са енергийно независими.
    Горепосочените цели ще бъдат постигнати чрез инвестиция в широкоформатна високопрецизна режеща система от последно поколение, чиито функции и вграден софтуер ще насърчат внедряването на изброените кръгови модели в дейността на Атиа Принт ООД. В следствие на изпълнението на инвестицията компанията ще трансформира производствените си процеси и ще подобри своята ресурсна ефективност. Общата стойност на проекта възлиза на 695000.00 лв., от които 347500.00 лв. безвъзмездно финансиране. Периодът за изпълнение
    на проектните дейности е 18 месеца.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Атиа Принт ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.